_________________________________________________________________________________ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
_________________________________________________________________________________ I.1. Sklep Internetowy FALT działający pod adresem: www.falt.pl jest prowadzony przez Aleksandrę Groś prawnego pełnomocnika FALT Krystyna Seemann z siedzibą pod adresem: Polska, ul. Kr. Jadwigi 13/33, 76- 200 Słupsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 364290846, posiadającą NIP: PL 8392864916, zwaną w niniejszym regulaminie FALT. Dane kontaktowe: info@falt.pl / tel. 731-924-154 I.2. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy FALT są wykonane z materiałów (również naturalnych) co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach- ze względu na różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitorów i wyświetlaczy LCD. Jednocześnie wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, kolorystykę, użyte materiały i właściwości. I.3. Informacje o produktach w sklepie FALT m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu. I.4. Definicje: SKLEP INTERNETOWY — sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem — www.falt.pl. KLIENT — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym. DNI ROBOCZE — dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. OFERTA ZAKUPU — oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym. ZAMÓWIENIE — wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez FALT do realizacji. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA — czas jaki potrzebny jest FALT do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta. CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA — czas jaki potrzebny jest wybranemu przez Klienta przewoźnikowi na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez FALT. CENA PRODUKTU — cena ostateczna pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez FALT i wskazana na stronie produktu. CENA OSTATECZNA — cena pojedynczego egzemplarza produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez FALT, prezentowana w sekcji „koszyk” w podsumowaniu procesu zakupów. Cena Ostateczna Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie Sklepu. CENA CAŁKOWITA — suma Cen Ostatecznych za wszystkie produkty wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia. KOSZTY WYSYŁKI —­ ustalone przez FALT koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres. WARTOŚĆ OFERTY ZAKUPU — suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki dla poszczególnej Oferty Zakupu. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA — suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji. FIRMA KURIERSKA — podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez FALT do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta. DOWÓD ZAKUPU — jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie FALT. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta. OUTLET — Produkty znajdujące się w Outlecie są oryginalne. Pochodzą z końcówek kolekcji, ekspozycji, lub są Produktami, które nigdy nie trafiły do otwartej sprzedaży. Nie posiadają śladów użytkowania i są oryginalnie zapakowane wraz z metkami. Produkty te są szczegółowo opisane pod względem cech, właściwości oraz użytych materiałów. Produkty z Outletu podlegają zwrotom na zasadach określonych w rozdziale IX. „ZWROTY ZAMÓWIEŃ”.
_________________________________________________________________________________ II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
_________________________________________________________________________________ II.1. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet. Klient składa FALT ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zmówienia” w sekcji „koszyk”. Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów. II.2. W Ofercie Zakupu Klient wskazuje: Produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży, ich cechy oraz liczbę. Prawidłowe dane do wysyłki obejmujące: - Imię i Nazwisko Klienta. - Nazwę firmy (opcjonalnie). - Dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj. - Aktywny adres e­mail Klienta. - Aktywny numer telefonu Klienta. II.3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki). II.4. W przypadku chęci otrzymania faktury Klient powinien skontaktować się z FALT drogą mailową, na adres info@falt.pl. II.5. Na adres e-­mail wskazany w Ofercie Zakupu FALT wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i zawarcia Umowy Sprzedaży. II.6. FALT może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie. II.7. FALT nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.
_________________________________________________________________________________ III. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA
_________________________________________________________________________________ III.1. Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do FALT korzystając z e-meila: info@falt.pl zawiadomienie o rezygnacji powinno dotrzeć to FALT najpóźniej w ciągu 6h od momentu złożenia zamówienia. Po tym czasie Zamówienie uznaje się za skuteczne z obowiązkiem zapłaty.
_________________________________________________________________________________ IV. UMOWA SPRZEDAŻY
_________________________________________________________________________________ IV.1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez FALT potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres e- mail Klienta. IV.2. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu. IV.3. FALT może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji na e-mial wskazany przez siebie w Zamówieniu. IV.4. Na podstawie Umowy Sprzedaży FALT zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty FALT Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia. Warunek zawieszający IV.5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci FALT Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 1 dnia roboczego od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym FALT w przypadku płatności bezpośrednich. IV.6. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa w zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem Umowy Sprzedaży. IV.7. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e­-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa w punkcie IV.6 uznaje się za niezastrzeżony.
_________________________________________________________________________________ V. CENY PRODUKTÓW
_________________________________________________________________________________ V.1. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „koszyk”. Wszystkie ceny na stronie FALT podane są w złotych polskich lub Euro (zawierających podatek Europejski). V.2. Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „podsumowaniu koszyka” w sekcji “koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności. V.3. FALT może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
_________________________________________________________________________________ VI. FORMY PŁATNOŚCI
_________________________________________________________________________________ VI.1. Zapłaty można dokonać: - Systemem płatności elektronicznych PAYPAL ( obsługuje także przelewy zagraniczne, karty kredytowe) zgodnie i na zasadach określonych w Regulaminie operatora. - Przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora Przelewy24.pl zgodnie i na zasadach określonych w Regulaminie operatora. - Przelewem na konto bankowe FALT tj.: Falt ul. Kr. Jadwigi 13/33 76-200 Słupsk Nest Bank : 43 1870 1045 2078 1055 5878 0001 SWIFT / BIC : NESBPLPW PayPal: info@falt.pl - W trybie ustaleń indywidualnych z FALT za pośrednictwem e-maila. VI.2. Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 1 Dnia od daty otrzymania od FALT potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia. VI.3. Zapłata Wartości Oferty Zakupu może być dokonana przed przyjęciem Oferty Zakupu przez FALT do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Oferty Zakupu przez FALT lub przyjęcia do realizacji tylko części Oferty Zakupu, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą a Wartością Zamówienia przyjętego do realizacji.
_________________________________________________________________________________ VII. DOSTAWA ZAMÓWIENIA NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
________________________________________________________________________________ VII.1. FALT realizuje dostawy zamówionych Produktów za pośrednictwem wybranego przez Klienta Przewoźnika na zasadach i zgodnie z regulaminem wybranej do realizacji zamówienia firmy. Czas realizacji dostawy liczony jest od momentu prawidłowego nadania Zamówienia przez FALT. VII.2. Koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi FALT lub Klient w zależności od wybranej przez Klienta metody dostawy. Darmowe dostawy kurierskie realizowane są tylko i wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. VII.3. Przyjmując przesyłkę od Firmy Przewozowej, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela Firmy Kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się z FALT poprzez adres mailowy: info@falt.pl, potwierdzając, że protokół szkody został sporządzony, a przesyłka nie została odebrana. Klient powinien zachować kopię protokołu szkody i e-mailowo poinformować FALT o zaistniałej sytuacji.
_________________________________________________________________________________ VIII. DOSTAWA ZAMÓWIENIA ZAGRANICZNEGO
_________________________________________________________________________________ VIII.1. W przypadku woli złożenia zamówienia, które miałoby być dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej koszty i warunki takiej przesyłki wymagają indywidualnej kalkulacji. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się z FALT mailowo, na adres: info@falt.pl lub telefonicznie (+48) 731 924 154 w celu indywidualnego określenia warunków realizacji takiego Zamówienia. VIII.2. Przyjmując przesyłkę od Firmy Przewozowej, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela Firmy Kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się z FALT poprzez adres mailowy: info@falt.pl, potwierdzając, że protokół szkody został sporządzony, a przesyłka nie została odebrana. Klient powinien zachować kopię protokołu szkody.
_________________________________________________________________________________ IX. ZWROTY ZAMÓWIEŃ
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ X. ZWROT ZAMÓWIENIA Z OUTLETU
_________________________________________________________________________________ X.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).Klient, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym FALT. X.2. Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży Produktów z Outletu wynosi 14 dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towarów. X.3. Warunkiem zwrotu jest poinformowanie o chęci zwrotu Zamówienia pod adresem mailowym info@falt.pl (w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu). Najlepiej korzystając z formularza zwrotu znajdującego się pod linkiem (do pobrania) POBIERZ FORMULARZ.. Uzupełniony i wydrukowany Formularz należy dołączyć do paczki zwrotnej. X.4. Rzeczy przeznaczone do zwrotu powinny być niezmienionym stanie, nie noszącym śladów użytkowania, pozbawione zapachu, z metkami, w oryginalnym opakowaniu. W innym wypadku zastosowanie ma procedura opisana w punkcie X.5. X.5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku stwierdzenia takiego faktu FALT niezwłocznie poinformuje Klienta mailowo o procentowej wartości o jaką zostanie pomniejszona kwota zwrotu i wypłaci ją niezwłocznie ale maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych na konto wskazane przez Klienta w Formularzu Zwrotu. X.6. FALT ma obowiązek zwrócić pieniądze niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. FALT może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. X.7. Produkt/ty przeznaczone do zwrotu należy odesłać na adres: FALT, ul. Wierzbięcice 31a/11.2, 61-559 Poznań, tel. 731 924 154. FALT nie akceptuje zwrotów wysyłanych za pobraniem i tych na koszt Odbiorcy. X.8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. X.9. Jeśli Klient decyduje się wybrać rodzaj wysyłki nieprzewidziany warunkach zwrotu, uznaje się, że robi on to na własną odpowiedzialność. W tym przypadku Klient zobowiązuje się do poniesienia kosztów wysyłki, a także samego produktu w razie jego zagubienia. X.10. Dla zamówień wysyłanych poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej koszt zwrotu Produktu/ów pokrywa Klient.
_________________________________________________________________________________ XI. BEZPŁATNY ZWROT ZAMÓWIENIA
_________________________________________________________________________________ XI.1. Bezpłatny zwrot obejmuje Produkty nie znajdujące się z strefie Outlet zakupione z dostawą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Pośrednikiem zwrotu jest wybrana przez FALT firma wysyłkowa. XI.2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.), Klient, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym FALT. XI.3. Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży Produktów wynosi 14 dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towarów. XI.4. Warunkiem zwrotu jest poinformowanie o chęci zwrotu Zamówienia pod adresem mailowym info@falt.pl (w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu/ów). FALT niezwłocznie, ale maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych, odpowie na prośbę Klienta ustalając z nim szczegóły. Po ustaleniu daty odbioru przesyłki zwrotnej ( z zachowaniem 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy) Klient ma obowiązek wydrukować list przewozowy przesłany przez FALT, nakleić go na paczę, a tę przekazać właściwemu przewoźnikowi. Jeżeli z jakiegoś powodu Klient nie wyśle paczki w ustalonym na liście przewozowym terminie zamówienie zostaje uznane na zrealizowane bez możliwości ponownego odstąpienia od umowy. XI.5. Uzupełniony i podpisany Formularz zwrotu należy dołączyć od paczki najlepiej korzystając z Formularza znajdującego się pod linkiem (do pobrania): POBIERZ FORMULARZ. XI.6. Rzeczy przeznaczone do zwrotu powinny być niezmienionym stanie, nie noszącym śladów użytkowania, pozbawione zapachu, z metkami, w oryginalnym opakowaniu. W innym wypadku zastosowanie ma procedura opisana w punkcie XI.7. XI.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku stwierdzenia takiego faktu FALT niezwłocznie poinformuje Klienta mailowo o procentowej wartości o jaką zostanie pomniejszona kwota zwrotu i wypłaci ją niezwłocznie ale maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych na konto wskazane przez Klienta w Formularzu Zwrotu. XI.8. FALT ma obowiązek zwrócić pieniądze niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. FALT może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. XI.10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. XI.11. Jeśli Klient decyduje się wybrać rodzaj wysyłki nieprzewidziany warunkach zwrotu, uznaje się, że robi on to na własną odpowiedzialność. W tym przypadku Klient zobowiązuje się do poniesienia kosztów wysyłki, a także samego produktu w razie jego zagubienia. XI.12. Dla zamówień wysyłanych poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej koszt zwrotu Produktu/ów pokrywa Klient.
_________________________________________________________________________________ XII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
_________________________________________________________________________________ XII.1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. XII.2. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto FALT, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) Dni Roboczych. XII.3. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.
_________________________________________________________________________________ XIII. REKLAMACJE
_________________________________________________________________________________ XIII.1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy FALT wskazany w 1 pkt. Regulaminu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi. XIII.2. Procedura reklamacyjna: - Wykonaj wysokiej jakości zdjęcia Produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem wyślij na adres mailowy : info@falt.pl. - FALT podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. - W przypadku uznania reklamacji wadliwy Produkt należy dostarczyć na koszt własny na adres : Falt, ul. Wierzbięcice 31A/11.2, 61-559 Poznań, tel. 731-924-154. - FALT wyśle Klientowi nowy egzemplarz Produktu na swój koszt lub zwróci pieniądze – w zależności wady produktu – niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wadliwego produktu.
_________________________________________________________________________________ XIV. WYMIANA PRODUKU NA INNY
_________________________________________________________________________________ XIV.1. W przypadku chęci wymiany zakupionego Produktu na inny, konieczne będzie jego zwrócenie zgodnie z procedurą zwrotu towaru, a następnie złożenie nowego zamówienia na wybrany produkt wraz z dokonaniem nowej płatności do zamówienia. Klient nowego zakupu dokonuje po aktualnej cenie dostępnej na stronie Sklepu. XIV.2. Jeśli towar, na który dokonywana jest wymiana jest tańszy niż towar wymieniany, zwrot różnicy dokonany zostaje przelewem bankowym na konto, z którego dokonano płatności w terminie do 5 dni roboczych. Nie dotyczy to wymiany w zakresie jednego modelu. Jeśli towar, na który dokonywana jest wymiana, będzie droższy od towaru wymienianego, różnicę w cenie Kupujący uiszcza na nr konta wskazany przez Falt.
_________________________________________________________________________________ XV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
_________________________________________________________________________________ XV.1. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym FALT Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. XV.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich). XV.3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
_________________________________________________________________________________ XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
_________________________________________________________________________________ XVI.1. FALT może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny. Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem ww. zmian. XVI.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271). XVI.3. Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez FALT w Sklepie Internetowym są własnością FALT i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej lub innych przepisów. XVI.4. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
_________________________________________________________________________________ Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.09.2021